Lễ đưa tang nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

Các đồng nghiệp và gia đình tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, sáng 29/12.
Đồng nghiệp xúc động tiễn đưa nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý  Đồng nghiệp xúc động tiễn đưa nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý

Trần Huy

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5