Nóng Mới25 Video Đề xuất

Kết cục của nhà Tấn sau thời Tam Quốc

Kết cục của nhà Tấn sau thời Tam Quốc Có hai giai đoạn lịch sử của nhà Tấn. Nhà Tây Tấn (265–316) là sự kế tục của Tào Ngụy sau khi Tư Mã Viêm chiếm quyền lực, và có thủ đô tại Lạc Dương hoặc Trường An. Tây Tấn thống nhất Trung Quốc năm 280, nhưng sau đó bị rơi vào một cuộc nội chiến và cuộc xâm lược của Ngũ Hồ. Miền Bắc bị xâm chiếm, cát cứ và bị chia tách thành Ngũ Hồ thập lục quốc. Các quốc gia nhỏ này đánh lẫn nhau và với nhà Tây Tấn, chuyển sang giai đoạn thứ hai của lịch sử triều đại, nhà Đông Tấn (317–420) khi Tư Mã Duệ chuyển kinh đô về Kiến Khang (Nam Kinh ngày nay). Cuối cùng Đông Tấn bị nhà Lưu Tống tiêu diệt.
✎ Cách đây 2 phút

MÓN NGON:LƯƠNG KHO XÃ ỚT

✎ Cách đây 2 phút

pacman lg

✎ Cách đây 3 phút

Cơm tấm bì chả chay 2