Nóng Mới25 Video Đề xuất

Johnny Trí Nguyễn chỉ ra yếu tố giúp MMA tạo sự khác biệt

Johnny Trí Nguyễn cho rằng thể loại MMA sát với thực tế và rất khó để một võ sĩ có thể đạt tới sự hoàn hảo trong nhiều kỹ thuật.
✎ Cách đây 2 ngày

Paul Mauriat ~ Love is Blue (1968)

✎ Cách đây 2 ngày

1527

✎ Cách đây 2 ngày

Systematic Reviews

✎ Cách đây 2 ngày

10 Teammates Who HATE Each Other!